mascot cái chai, lọ, bình.

mascot chai nước ngọt bidrico